Tìm kiếm bài viết
vi

Hải Phòng

Hải Phòng
Hải Phòng xác định 6 mục tiêu trọng tâm để thích ứng với dịch, phục hồi kinh tế trong năm 2022 Hải Phòng xác định 6 mục tiêu trọng tâm để thích ứng với dịch, phục hồi kinh tế trong năm 2022
14/01/2022 21:20:12
Bước vào giai đoạn bình thường mới, Hải Phòng xác định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; cùng với đó quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19...